top of page
logo kolor.jpg
Projekt bez tytułu (58).png

Opieka nad zabytkami

Stowarzyszenie - Muzeum "PZM-PZZ" Kozłów, prowadzące Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie, posiada status Społecznego Opiekuna Zabytków powiatu miechowskiego. 

W myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami powinnością osoby lub organizacji posiadającej ten status jest aktywne działanie, mające na celu zachowanie dobrego stanu i wartości zabytkowych obiektów, a także upowszechnianie wiedzy o zabytkach. 

Obowiązki oraz uprawnienia związane z tym statusem to między innymi: informowanie służb państwowych i samorządowych o wszelkich zagrożeniach dla cennych historycznie obiektów, formułowanie wniosków o wpis do rejestru zabytków, a także pouczanie osób, które traktują cenne historycznie obiekty w sposób nieprawidłowy.  W celu realizacji tych zadań możliwe jest podejmowanie interwencji na terenach prywatnych. 

Społeczni opiekunowie zabytków, działając w ścisłej współpracy z wojewódzkimi konserwatorami zabytków i z władzami powiatowymi, są dla tych instytucji nieocenionym wsparciem. 

Status społecznego opiekuna zabytków może zostać nadany przez starostę powiatu. Ta decyzja musi być poprzedzona wnioskiem - rekomendacją ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który potwierdza, że kandydat posiadł szeroką wiedzę z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi. 

Jako Stowarzyszenie - Muzeum "PZM-PZZ" Kozłów bez trudu uzyskaliśmy wymienioną wyżej rekomendację. Wojewódzka Konserwator Zabytków - Pani dr hab. Monika Bogdanowska złożyła wniosek w naszej sprawie w uznaniu dla naszych dotychczasowych działań na rzecz ratowania zabytków.

Nie bez znaczenia był również fakt, że w statucie naszej organizacji jako jeden z jej najważniejszych celów wpisaliśmy dbanie o polskie zabytki - zarówno te wpisane jak i nie wpisane jeszcze do oficjalnego rejestru. 

Na podstawie wniosku Pani Konserwator 28 maja 2021 roku decyzją Starosty Powiatu Miechowskiego nasze Stowarzyszenie otrzymało status społecznego opiekuna zabytków

Nadanie tego statusu traktujemy jako wielki zaszczyt, ale również zobowiązanie do dalszej, jeszcze bardziej intensywnej działalności na rzecz zachowania wszystkich historycznych pamiątek naszego regionu.

 

Nasza działalność to nie tylko podejmowane przez nas coraz liczniejsze interwencje na rzecz zabytkowych obiektów, ale także wypełnienie równie ważnego obowiązku opiekuna, którym jest upowszechnianie wiedzy o zabytkach. 

Jako Stowarzyszenie - Muzeum "PZM-PZZ" Kozłów wierzymy bowiem, że budowanie świadomości społecznej w temacie historii i zabytków jest niezbędne dla zachowania i rozwoju kulturowego dziedzictwa naszego kraju. 

Dokumenty potwierdzające posiadanie statusu

bottom of page