top of page

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 RODO 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO). 

RODO stawia sobie dwa główne cele: 

 1. realizację podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych; 

 2. uregulowanie zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie. 

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie, Kozłów 19, 32-241 Kozłów. 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: 

 • poczty elektronicznej: biuro@mzzk.pl

 • siedziby administratora. 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

 1. realizacji zadań statutowych Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie; 

 2. promocyjnych; 

 3. edukacyjnych; 

 4. związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną; 

 5. związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

 6. związanych z ochroną Pani/Pana interesów; 

 7. związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym; 

 8. subskrypcji newslettera Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie; 

 9. zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring wizyjny). 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

 • podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa; 

 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; 

 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych; 

 • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską; 

 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową. 

 

5)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

 • niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

 • w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatach i zajęciach edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród; 

 • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne; 

 • Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie. 

 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia, oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia. 

 

8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania. 

 

9) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

bottom of page