top of page

Jak chronić zabytki?


Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie od maja 2021 nosi szlachetne miano Społecznego Opiekuna Zabytków nadane na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Władze Powiatu Miechowskiego.


W związku z tym prezentujemy ciekawostki na temat ochrony zabytków w Polsce.


Te ciekawostki to po prostu przepisy pochodzące z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwalonej w 2003 roku, a więc 20 lat temu. Dotyczą one praw i obowiązków właściciela obiektu wpisanego do rejestru zabytków.


Na czym polega opieka nad zabytkiem?


Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega w szczególności na zapewnieniu warunków:


  1. naukowego badania i dokumentowania zabytku;

  2. prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;

  3. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

  4. korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;

  5. popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.


O czym należy zawiadomić służby?


Użytkownik zabytku jest zobowiązany zawiadomić służby konserwatorskie o:


  1. uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia;

  2. zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zagrożenia;

  3. zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany;

  4. zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.


Czy wiedzieliście o tych przepisach? A może tylko o niektórych z nich?

Comments


bottom of page