top of page

Jak chronić zabytki?


Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie od maja 2021 nosi szlachetne miano Społecznego Opiekuna Zabytków nadane na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Władze Powiatu Miechowskiego.

W związku z tym prezentujemy ciekawostki na temat ochrony zabytków w Polsce.

Te ciekawostki to po prostu przepisy pochodzące z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwalonej w 2003 roku, a więc 20 lat temu. Dotyczą one praw i obowiązków właściciela obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Na czym polega opieka nad zabytkiem?

Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega w szczególności na zapewnieniu warunków:

  1. naukowego badania i dokumentowania zabytku;

  2. prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;

  3. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

  4. korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;

  5. popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

O czym należy zawiadomić służby?

Użytkownik zabytku jest zobowiązany zawiadomić służby konserwatorskie o:

  1. uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia;

  2. zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zagrożenia;

  3. zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany;

  4. zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.

Czy wiedzieliście o tych przepisach? A może tylko o niektórych z nich?

bottom of page